Докторантура

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих у науково-метричних базах згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Строк перебування в докторантурі на загальних умовах не перевищує двох років

Для вступу в докторантуру вступник не менше ніж за два місяці до вступу надає кафедрі, відділу, чи іншому структурному підрозділу ЗВО, до якого він бажає прикріпитися, розгорнуту пропозицію з планом дослідницької роботи та/або інформацією про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня отримання документів від усіх вступників відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради.

Вчена рада ЗВО у місячний строк розглядає висновки відповідного структурного підрозділу щодо кожного вступника, приймає рішення про його зарахування до докторантури та призначає йому наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом керівника ЗВО. 

Докторанти отримують стипендію у разі зарахування за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України. Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї завчасно, має право на повторний вступ до докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 658 від 26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»