Реалізація міжнародного Erasmus+ проєкту CLIMAN в умовах військового стану / Implementation of the international Erasmus + project CLIMAN under martial law

У рамках реалізації міжнародного  Erasmus+ проєкту «Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання зміні клімату» згідно затвердженого плану-графіку в Університеті Туріба (м. Рига, Латвія) з 19 по 23 квітня 2022 року відбулися навчальний візит та тренінг для учасників проєкту. У заході у очному форматі прийняти участі представники Державного університету імені Акакія Церетеллі (м. Кутаїсі, Грузія), Батумського державного університету імені Шота Руставелі (м. Батумі, Грузія), Університету Міколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва) та HTW-Berlin Університет прикладних наук (м. Берлін, Німеччина). Представники університетів України Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна) та Університету «КРОК» (м. Київ, Україна) прийняли участь у заходах за проєктом у дистанційному форматі. У заходах за проєктом у онлайн форматі Харківський національний автомобільно-дорожній університет представляли завідувач кафедри екології ХНАДУ, докт. техн. наук, проф. Наталія ВНУКОВА та доцент кафедри екології ХНАДУ, канд. техн. наук, доц. Ганна ЖЕЛНОВАЧ.

Організатори заходів провели дуже цікаві та корисні, з огляду на реалізацію та вдосконалення навчального модулю «Кліматичний менеджмент», тренінги за тематиками

  1. Інтеграція аспектів управління кліматом та сталого розвитку в навчальний процес.
  2. Досвід Латвії в кліматичному менеджменті і сталому розвитку. Як і чому навчати студента щодо кліматичного менеджменту?
  3. Спілкування і розвиток міждисциплінарних компетенцій у цифрову епоху.
  4. Економіка спільного використання – майбутнє стійкості або сучасна короткострокова тенденція.
  5. Цифрові інструменти для освіти.

Щиро дякуємо всім партнерам за неоціненну підтримку у ці складні часи! Не дивлячись на всі перешкоди та непередбачувані обставини проєкт CLIMAN продовжує свою реалізацію у  Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті!

Державна екологічна інспекція вже почала роботку щодо моніторінгу та формування бази даних ( Чатбот Екошкода ) тих змін в екосистемах, які, в свою чергу, можуть суттево впливати на зміни кліматичних умов в державі та за її межами.

In the framework of the international Erasmus + project "Synergy of educational, scientific, managerial and industrial components for climate management and climate change prevention" according to the approved schedule at the University of Turib (Riga, Latvia) from 19 to 23 April 2022 a study visit and training for project participants took place. The event was attended by representatives of Akaki Tseretelli State University (Kutaisi, Georgia), Shota Rustaveli Batumi State University (Batumi, Georgia), Mikolas Romeris University (Vilnius, Lithuania) and HTW-Berlin - University of Applied Sciences(Berlin, Germany). Representatives of the universities of Ukraine - National University "Lviv Polytechnic" (Lviv, Ukraine) and the University "KROK" (Kyiv, Ukraine) took part in the project activities in a remote format. In project activities in online format Kharkiv National Automobile and Highway University was represented by the Head of the Department of Ecology of KhNAHU, Dr.-Ing., Prof. Nataliia VNUKOVA and Associate Professor of the Department of Ecology of KhNAHU, PhD, Assoc. Prof. Ganna ZHELNOVACH.

The organizers of the events conducted very interesting and useful, given the implementation and improvement of the training module "Climate Management", trainings on topics :

  1. Integrate aspects of climate management and sustainable development into the educational process.
  2. Latvia 's experience in climate management andsustainable development. How and why to teach a  student about climate management?
  3. Communication and development of interdisciplinary competencies in the digital age.
  4. Shared economy - the future of sustainability or current short-term trend.
  5. Digital tools for education.

We truly thank all the partners for their invaluable support in these difficult times! Despite all obstacles and unforeseen circumstances, the CLIMAN project continues its implementation at the Kharkiv National Automobile and Highway University!

Все буде ЕКО!/ Everything will be ECO!


To top