ВІДДІЛ АКРЕДИТАЦІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ЯКОСТІ НАВЧАННЯ

Мета діяльності: реалізація цілей та стратегії Харківського національного автомобільно-дорожнього університету через внутрішнє забезпечення якості вищої освіти.

Основні завдання діяльності:

− здійснення робіт з впровадженню і функціонування внутрішньої системи забезпечення якості;

− координація робіт з ліцензування та акредитації;

− здійснення науково-технічного і організаційно-методичного керівництва робіт з стандартизації в університеті;

− збір, аналізування, узагальнення та статистична обробка інформації, що стосується питань ліцензування та акредитації; вивчення змін у нормативно-правовій базі та інформування структурних підрозділів ХНАДУ щодо них;

− надання інформаційно-консультативної та практичної допомоги структурним підрозділам ХНАДУ у підготовці документів щодо ліцензування, проходження акредитації;

− розробка рекомендацій щодо формування місії, бачення, стратегічного плану, формування політики в області якості, плану роботи по забезпеченню якості;

− розробка рекомендацій для прийняття управлінських рішень за наслідками аналізування якості навчання;

− розробка рекомендацій щодо складання документації, що необхідна для методичного забезпечення навчального процесу;

− забезпечення впровадження в роботу ХНАДУ стандартів, керівних і інших нормативних документів з управління якістю, стандартизації та метрологічного забезпечення наукових досліджень;

− поповнення і збереження фонду нормативної документації.

Відділ акредитації, стандартизації та якості навчання створений у вересні 2018 році на базі відділу управління якістю навчання і стандартизації. Очолює відділ випускник нашого університету Андрій Іванович Коробко.

Фонд нормативної документації (НД) відділу складає понад 5200 найменувань і складається із державних стандартів України (ДСТУ, ДСТУ ISO, ДСТУ EN, ДСТУ IEC), державних будівельних норм (ДБН), міждержавних стандартів (ГОСТ), правил UN/ECE в галузі автомобілебудування, державні каталоги (ДК). Крім того, у фонді є повний перелік галузевих стандартів (ОСТ 37.001....) в галузі автомобілебудування. Відділ отримує журнал "Стандартизація, сертифікація, якість".

Відділ надає консультативну допомогу вимірювальним і випробувальним лабораторіям при їх атестації, сертифікації або акредитації. Слідкує за виконанням лабораторіями умов атестації, сертифікації і акредитації. Відділ обслуговує науково-педагогічних працівників, студентів університету, а також, на основі технічного співробітництва, сторонні організації і фізичних осіб (підбір, перегляд нормативної документації, консультації з питань управління якістю, стандартизації, метрології та сертифікації).

Відділ являється базою виробничої і переддипломної практик для студентів ХНАДУ спеціалізації "Метрологія, стандартизація та сертифікація в машинобудуванні" (напрям підготовки 0101 "Професійна освіта").

Співробітники відділу постійно підвищують кваліфікацію (Коробко А.І. - "Внутрішній аудит в лабораторіях за ДСТУ ISO/IEC 17025:2006", посвідчення від 03 червня 2011 р. № 710), приймають участь у науково-методичних семінарах, конференціях.

Останнi новини