274 Автомобільний транспорт

Програми "Автомобільний транспорт", на різних рівнях вищої освіти, спрямовані на підготовку відповідних кваліфікованих фахівців професійної діяльності зі створення, експлуатації, ремонту, відновлення та контролю якості об’єктів автомобільного транспорту, а також їх окремих агрегатів, систем, вузлів і деталей.

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Термін навчання - 3 роки 10 місяців

Ліцензійний обсяг - 230

Кредитів - 240 кредитів ECTS

Термін навчання - 4 роки 10 місяців

Ліцензійний обсяг - 30

Кредитів - 240 кредитів ECTS

Мармут Ігор Арнольдович
доцент, кандидат технічних наук
Начинается скачивание файлаРівень наукової та професійної активності
Ідентифікатори вченого:
WoS ResearcherID
ScopusID
Google ScholarID
ORCID ID
Irbis-nbuv ID

Телефон: 707-36-87
Адреса: вул. Ярослава Мудрого 25, ауд. 1 (автотранспортна лабораторія)
E-mail: mia2005.62@ukr.net

Опис програми

Галузь знань: 27 «Транспорт»

Спеціальність: 274 «Автомобільний транспорт»

Кваліфікація: «Бакалавр автомобільного транспорту»

Цикл/рівень: HPK України – 6 рівень; FQ-EHEA– перший цикл; EQFLLL– 6 рівень

Передумови вступу: на базі повної загальної середній освіти, на базі ступеня «молодший бакалавр» чи «фаховий молодший бакалавр» (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»).

Особливі умови вступу: немає

Механізми визнання попереднього навчання: за умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізми визнання неформальної та інформальної освіти відсутні.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: виконання навчальної програми та захист дипломного проекту (роботи).

Мова викладання: державна

Мета освітньої програми: формування особистості фахівця, здатного вирішувати типові та складні непередбачувані завдання і проблеми комплексного характеру в галузі автомобільного транспорту.

Характеристика освітньої програми:

Об'єктами професійної діяльності випускників є: процеси, пов’язані з усіма етапами життєвого циклу автомобільних транспортних засобів та інфраструктури автомобільного транспорту.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані складні задачі та практичні проблеми автомобільного транспорту.

Теоретичний зміст предметної області: конструкція, характеристики, експлуатація, і утилізація автомобільних транспортних засобів, відповідні засоби, інфраструктура і технології.

Методи, методики та технології: аналітичні, числові та експериментальні дослідження; методи і методики розрахунків елементів конструкцій і систем автомобільних транспортних засобів, їх експлуатаційних характеристик і показників надійності; технології експлуатації, діагностування, модернізації, відновлення і утилізації автомобільних транспортних засобів, їх складових; технології побудови і використання об’єктів інфраструктури автомобільного транспорту; методи техніко-економічних розрахунків показників діяльності (ефективності) автомобільного транспорту, інформаційні та інформаційно-комунікаційні технології.

Інструменти та обладнання: пристрої та прилади для здійснення вимірювання фізичних величин та параметрів; натурні зразки або макети автомобільних транспортних засобів та об’єктів інфраструктури автомобільного транспорту; спеціалізоване програмне забезпечення; інформаційно-аналітичні системи підтримки прийняття управлінських технічних і технологічних рішень.

Орієнтація освітньої програми: основна зорієнтованість програми – прикладна та практична професійна діяльність. Спрямованість програми – академічна, прикладна, практична.

Основний фокус освітньої програми: загальна вища освіта та професійна підготовка у галузі знань «Транспорт» за спеціальністю «Автомобільний транспорт». Програма за спеціальністю «Автомобільний транспорт» спрямована на обслуговування транспортних засобів з урахуванням умов експлуатації та фактичного технічного стану рухомого складу за рахунок отримання діагностичної інформації та прогнозування.

Особливості програми: практично-орієнтована система навчання, яка передбачає поєднання теоретичних знань та практичних навичок. Програма базується на сучасних тенденціях розвитку галузі автомобільного транспорту, які враховують інновації у конструкціях транспортних засобів, технології їх діагностування, обслуговування та ремонту за допомогою сучасного автосервісного обладнання фірми BOSCH. Для здобувачів та випускників даної програми є можливість участі у технічних тренінгах, бізнес-курсах та курсах підвищення кваліфікації у навчальному центрі «Академія BOSCH».

Придатність до працевлаштування:

Фахівець, підготовлений до роботи за КВЕД ДК 009:2010:

Клас 29.1 – Виробництво автотранспортних засобів

Клас 45.1 – Торгівля автотранспортними засобами

Клас 45.11 – Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

Клас 45.19 – Торгівля іншими автотранспортними засобами

Клас 45.2 – Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

Клас 45.3 – Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

Клас 49.31 – Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

Клас 49.32 – Надання послуг таксі

Клас 49.4 – Вантажний автомобільний транспорт.

Після підготовки фахівцю присвоюється освітня кваліфікація «Бакалавр автомобільного транспорту», він здатний виконувати зазначену в класифікаторі професій ДК 003:2010 та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) професійну роботу і може займати відповідну посаду:

1222.2 – Майстер з ремонту транспорту

1226.2 – Майстер з ремонту устаткування (транспорт, складське господарство, зв'язок)

1226.2 – Начальник гаража

1226.2 – Начальник зміни (транспорт, складське господарство, зв'язок)

1226.2 – Начальник колони (автомобільної, механізованої)

1226.2 – Начальник майстерні

3115 – Механік автомобільної колони (гаража)

3115 – Механік з ремонту транспорту

3115 – Технік з експлуатації та ремонту устаткування

3139 – Технік з діагностичного устаткування

3139 – Фахівець з автотехнічної експертизи

3141 – Технік-механік з ремонту технологічного устаткування

8322 – Контролер технічного стану автомототранспортних засобів (автотранспорт)

Подальше навчання: можливість продовження навчання на другому (магістерському) освітньому рівні (HPK України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL – 7 рівень), отримання післядипломної освіти на споріднених та інших спеціалізаціях, підвищення кваліфікації, академічна мобільність.

Кафедри, які забезпечують виконання освітньої програми: кафедра технічної експлуатації і сервісу автомобілів ім. проф. Говорущенка М.Я. – випускова кафедра; кафедри – вищої математики; фізики; хімії та хімічної технології; інформатики та прикладної математики; українознавства; філософії та педагогіки професійної підготовки; інженерної та комп’ютерної графіки; екології; іноземних мов; економіки і підприємництва; мостів, конструкцій і будівельної механіки; метрології та безпеки життєдіяльності; технології металів та матеріалознавства; деталей машин і теорії механізмів і машин; теоретичної механіки та гідравліки; двигунів внутрішнього згоряння; автомобілів; технології машинобудування і ремонту машин; автомобільної електроніки.

Факультет: автомобільний

Дисципліни

Термін навчання - 1 рік 4 місяці

Ліцензійний обсяг - 150

Кредитів - 90 кредитів ECTS

Термін навчання - 1 рік 4 місяці

Ліцензійний обсяг - 

Кредитів - 90 кредитів ECTS

Волков Володимир Петрович
професор, доктор технічних наук
Начинается скачивание файлаРівень наукової та професійної активності
Ідентифікатори вченого:
WoS ResearcherID
ScopusID
Google ScholarID
ORCID ID
Irbis-nbuv ID

Телефон: 700-38-79, 707-36-87
Адреса: вул. Ярослава Мудрого 25, ауд. 2 (автотранспортна лабораторія)
E-mail: volf-949@ukr.net

Опис програми

Галузь знань: 27 «Транспорт»

Спеціальність: 274 «Автомобільний транспорт»

Кваліфікація: «Магістр автомобільного транспорту»

Цикл/рівень: HPK України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL – 7 рівень.

Передумови вступу: На основі першого рівня вищої освіти при наявності диплома «бакалавр» або «спеціаліст»..

Особливі умови вступу: немає

Механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізми визнання неформальної та інформальної освіти відсутні.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: виконання навчальної програми та захист кваліфікаційної роботи.

Мова викладання: державна

Мета освітньої програми: Надати освіту в галузі транспорту з широким доступом до працевлаштування. Забезпечити теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих кадрів, які б набули базових фахових знань для виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі транспорт, здатності до виробничої і наукової діяльності.

Характеристика освітньої програми:

Об'єктами професійної діяльності випускників є: наукові основи, технології та обладнання автомобільного транспорту.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розробляти і використовувати сучасні технології зі створення, експлуатації та ремонту об’єктів автомобільного транспорту.

Теоретичний зміст предметної області: теорія процесів виробництва, експлуатації та ремонту об’єктів автомобільного транспорту.

Методи, методики та технології: методи збирання, обробки, інтерпретації результатів досліджень та моделювання процесів у сфері автомобільного транспорту; методики та технології  науково-виробничої, проектної, організаційної та управлінської діяльності.

Інструменти та обладнання: експериментально-вимірювальні інструменти, технологічне обладнання та програмне забезпечення.

Орієнтація освітньої програми: основна зорієнтованість програми – прикладна та практична професійна діяльність. Спрямованість програми – академічна, прикладна, практична.

Основний фокус освітньої програми: Загальна вища освіта та професійна підготовка у галузі знань «Транспорт» за спеціальністю «Автомобільний транспорт». Програма за спеціальністю «Автомобільний транспорт» спрямована на підготовку фахівців, здатних розробляти і використовувати сучасні технології з обслуговування та моніторингу ефективності експлуатації автомобілів.

Особливості програми: Практично-орієнтована система навчання, яка передбачає поєднання теоретичних знань та практичних навичок за спеціальністю «Автомобільний транспорт». Програма базується на основах теорії експлуатації автомобілів. Вона дає можливість оволодіти методами збирання, обробки, інтерпретації результатів досліджень та моделювань процесів у сфері автомобільного транспорту, а також методиками та альтернативними технологіями в технічній експлуатації автомобілів. Для здобувачів та випускників даної програми є можливість участі у технічних тренінгах, бізнес-курсах та курсах підвищення кваліфікації у навчальному центрі «Академія BOSCH».

Придатність до працевлаштування:

Фахівець, підготовлений до роботи за КВЕД ДК 009:2010:

Розділ 29 – Виробництво автотранспортних засобів, причепів та напівпричепів

Розділ 45 – Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

Розділ 49 – Наземний і трубопровідний транспорт

Розділ 52 – Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

Розділ 71 – Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

Розділ 77 – Оренда, прокат і лізинг

Розділ 84 – Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

Розділ 85 – Освіта.

Після підготовки фахівцю присвоюється освітня кваліфікація «Магістр автомобільного транспорту», він здатний виконувати зазначену в класифікаторі професій ДК 003:2010 та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) професійну роботу і може займати відповідну посаду:

1226.1 – Головний інженер (на транспорті)

1226.1 – Директор з транспорту

1226.2 – Начальник відділу (на транспорті)

1316 – Директор (керівник) малого підприємства (транспортного, складського)

2145.2 – Інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку

2145.2 – Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку

2146.2 – Інженер з паливно-мастильних матеріалів

2147.2 – Інженер з технічної діагностики

2149.1 – Молодший науковий співробітник (транспорт)

2149.2 – Інженер з транспорту

2310.2 – Асистент

3340 – Викладач-стажист.

Подальше навчання: випускники другого (магістерського) рівня вищої освіти можуть продовжувати навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Рекомендується постійне підвищення кваліфікації кожні 5 років.

Кафедри, які забезпечують виконання освітньої програми: кафедра технічної експлуатації і сервісу автомобілів ім. проф. Говорущенка М.Я. – випускова кафедра; кафедри – філософії та педагогіки професійної підготовки; іноземних мов; метрології та безпеки життєдіяльності.

Факультет: автомобільний

Ліцензійний обсяг - 30
Термін навчання - 4 роки (з них освітня складова - 2 роки)
Кредитів - 41 кредит ECTS
Наукова складова - визначається індивідуальним планом здобувача впродовж усього терміну навчання
ОНП передбачає можливсть стажування в межах та/або за межами університету (в тому числі й за межами України)

Леонтьєв Дмитро Миколайович
професор, доктор технічних наук
Начинается скачивание файлаРівень наукової та професійної активності
Ідентифікатори вченого:
WoS ResearcherID
ScopusID
Google ScholarID
ORCID ID
Irbis-nbuv ID

Телефон: (057) 700-36-51
Адреса: вул. Ярослава Мудрого 25, кафедра автомобілів ім. А.Б.Гредескула, ауд. 105
E-mail: leontiev@khadi.kharkov.ua

Мониторинг якості освіти в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті зі спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" показав, що необхідно внести корегування в ОНП "Автомобільний транспорт" на третьому рівні вищої освіти. 

Детальна інформація щодо пропозицій та коментарів стосовно оновлення ОНП розташована на сторінці аспірантури та докторанти.

Для прямого переходу на проект ОНП натисніть посилання (Посилання)

Опис програми

Освітньо-наукова програма орієнтована на підготовку викладачів та/або науковців, в тому числі й приватної сфери діяльності пов'язоної з розробкою та дослідженням автомобільного транспорту, фундаментальними та прикладними науковими дослідженнями зі створення нових технологій та/або методів аналізу, що матимуть широке практичне застосування.

Освітньо-наукова програма  забезпечує формування у майбутніх фахівців компетентностей та навичок, затребуваних сучасним ринком праці та дозволяє розшити отримані компетентності за рахунок переліку вибіркових дисциплін різних рівнів вищої освіти через автоматизовану систему керування учбовим процесом в ХНАДУ.

Детальніше ...

Інформація щодо наукових шкіл та матеріально-технічної бази

Дисципліни

2 курс

 Обов'язкові

 1. Начинается скачивание файлаТеорія автомобіля
 2. Начинается скачивание файлаНауково - педагогічна практика

Вибіркові

 1. Вибіркова дисципліна 1
 2. Вибіркова дисципліна 2
 3. Вибіркова дисципліна 3

Перелік вибіркових дисциплін
(в межах спеціальності)

 1. Начинается скачивание файлаТеорія коливань в автомобільному транспорті
 2. Начинается скачивание файлаОрганізація та методика проведення науково-дослідницької та винахідницької діяльності
 3. Начинается скачивание файлаМатематичне моделювання робочих процесів в автомобілях та тракторах
 4. Начинается скачивание файлаНауковий стиль мовлення
 5. Начинается скачивание файлаПланування експерименту та обробка отриманих експериментальних даних
 6. Начинается скачивание файлаСистемотехніка автомобільного транспорту
 7. Начинается скачивание файлаПрогресивні технології на автомобільному транспорті
 8. Начинается скачивание файлаСистеми керування в автомобільному транспорті
 9. Начинается скачивание файлаЕргономіка та дизайн автомобільного транспорту
 10. Начинается скачивание файлаСпеціальні питання теоретичної електротехніки
 11. Начинается скачивание файлаСистеми діагностики та контролю в автомобільному транспорті
 12. Начинается скачивание файлаФункціональна стабільність транспортних засобів

3 та 4 курс

Робота над дисертаційним дослідженням
Придбання досвіду практичної роботи у вигляді стажування (за бажанням здобувача)