133 Галузеве машинобудування (Автомобілебудування)

Особливістю підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Автомобілебудування" є комплексне поєднання знань та умінь в сферах автомобілебудування, автотехнічної експертизи та сертифікація автотранспортних засобів.Інтеграція фахової підготовки з інноваційною, конструкторсько-дослідницькою діяльністю.

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Термін навчання - 2 роки

Ліцензійний обсяг - 

Кредитів - ECTS

Термін навчання - 2 роки

Ліцензійний обсяг - 

Кредитів - ECTS

 

 

Ужва Анатолій Вікторович
доцент, кандидат технічних наук
Начинается скачивание файлаРівень наукової та професійної активності
Ідентифікатори вченого:
WoS ResearcherID
ScopusID
Google ScholarID
ORCID ID
Irbis-nbuv ID

Телефон: (057) 707-37-69
Адреса: вул. Ярослава Мудрого 25, ауд. 105
E-mail: ugtl@khadi.kharkov.ua  

Опис програми

ОПП має прикладну орієнтацію і пропонує комплексний підхід до вирішення сучасних проблем та створення нових конструкцій в машинобудуванні на локальному, регіональному та національному рівнях. Дисципліни та розділи програми засновані на теоретичних знаннях, які тісно пов’язані з практичними навичками. Міждисциплінарна та професійна підготовка дозволяє  здобувачам вищої освіти  набути необхідних навичок в галузі механічної інженерії

Дисципліни

1 курс

 

Обов'язкові

 1. Начинается скачивание файлаУкраїнська мова (за професійним спрямуванням)
 2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 3. Основи вищої математики
 4. Історія та культура України
 5. Начинается скачивание файлаВступ до фаху та історія інженерної діяльності
 6. Економічна теорія
 7. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
 8. Автомобілі
 9. Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка
 10. Екологія
 11. Охорона праці
 12. Технічна механіка

2 курс

 

Обов'язкові

 1. Фізика
 2. Взаємозамінність та стандартизація
 3. Станки з ЧПУ та 3-D моделювання
 4. Математичні методи в техніці і технологіях
 5. Спеціалізовані автотранспортні засоби
 6. Навчальна практика (інженерна)
 7. Виробнича практика

  Перелік вибіркових дисциплін наведено у каталозі вибіркових дисциплін за посиланням     

Термін навчання - 3 роки 10 місяців

Ліцензійний обсяг - 220 (загальний ліцензійний обсяг денної та заочної форм навчання).

Кредитів -  240 кредитів ECTS, в тому числі 180 кредитів ECTS – нормативні дисципліни, 60 кредитів ECTS – дисципліни за вибором студента

Термін навчання - 3 роки 10 місяців

Ліцензійний обсяг - 220 (загальний ліцензійний обсяг денної та заочної форм навчання).

Кредитів -  240 кредитів ECTS, в тому числі 180 кредитів ECTS – нормативні дисципліни, 60 кредитів ECTS – дисципліни за вибором студента

Михалевич Микола Григорович
професор, доктор технічних наук
Начинается скачивание файлаРівень наукової та професійної активності
Ідентифікатори вченого:
WoS ResearcherID
ScopusID
Google ScholarID
ORCID ID
Irbis-nbuv ID або Irbis-nbuv ID

Телефон: (057) 700-36-51
Адреса: вул. Ярослава Мудрого 25, ауд. 105
E-mail: kolya@khadi.kharkov.ua

Опис програми

Мета освітньої програми - Підготовка висококваліфікованих фахівців для державних та приватних підприємств зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та комплексні практичні проблеми в галузі механічної інженерії, що передбачає застосування класичних та інноваційних теорій та методів автомобілебудування та автотехнічної експертизи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Орієнтація освітньої програми - ОПП має прикладну орієнтацію і пропонує комплексний підхід до вирішення сучасних проблем та створення нових конструкцій в машинобудуванні на локальному, регіональному та національному рівнях. Акцент на здатність до виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, конструкторської проектної діяльності на автобудівних та машинобудівних підприємствах. Дисципліни та розділи програми засновані на теоретичних знаннях, які тісно пов’язані з практичними навичками. Міждисциплінарна та професійна підготовка дозволяє здобувачам вищої освіти набути необхідних навичок в галузі механічної інженерії.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації -  Інтеграція фахової підготовки з інноваційною, конструкторсько-дослідницькою діяльністю. Комплексне поєднання знань та умінь в сферах автомобілебудування, автотехнічної експертизи та сертифікації автотранспортних засобів.

Особливості програми -  Освітня програма передбачає підготовку на базі навчальних лабораторій ХНАДУ, а також підприємств м. Харкова та області відповідного профілю діяльності згідно угод про співпрацю, з урахуванням програмам академічної мобільності здобувачів вищої освіти. Особливістю освітньої програми є більш глибоке вивчення сфери автомобілебудівної галузі. Крім знань у загальному машинобудуванні особливу увагу приділено сфері автотехнічної експертизи, сертифікації та випробуванням автотранспортних засобів. Крім загальних знань про сферу автомобілебудування освітньо-професійна програма концентрує увагу на аспектах конструктивної безпеки та ергономіки та дизайну автотранспортних засобів. Унікальні дисципліни освітньо-професійної програми формують навички володіння методами вирішення типових задач автотехнічної експертизи, знання вимог та нормативної документації щодо сертифікації автотранспортних засобів, знання та розуміння покажчиків та нормативних вимог ергономіки автотранспортних засобів, навички аналізу та оцінювання їх конструктивної безпеки, знання будови і роботи агрегатів, вузлів та систем автотранспортного засобу, а також розуміння їх впливу на експлуатаційні властивості автотранспортних засобів.

Результати навчання:

РН1) Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування відповідної галузі.
РН2) Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив їхнього розвитку.
РН3) Знати і розуміти системи автоматичного керування об'єктами та процесами галузевого машинобудування, мати навички їх практичного використання.
РН4) Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і практичних проблем у галузевому машинобудуванні.
РН5) Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи.
РН6) Відшуковувати потрібну наукову і технічну інформацію в доступних джерелах, зокрема, іноземною мовою, аналізувати і оцінювати її.
РН7) Готувати виробництво та експлуатувати вироби, застосовуючи автоматичні системи підтримування життєвого циклу.
РН8) Розуміти відповідні методи та мати навички конструювання типових вузлів та механізмів відповідно до поставленого завдання.
РН9) Обирати і застосовувати потрібне обладнання, інструменти та методи.
РН10) Розуміти проблеми охорони праці та правові аспекти інженерної діяльності у галузевому машинобудуванні, навички прогнозування соціальних й екологічних наслідків реалізації технічних завдань.
РН11) Вільно спілкуватися з інженерним співтовариством усно і письмово державною та іноземною мовам.
РН12) Застосовувати засоби технічного контролю для оцінювання параметрів об'єктів і процесів у галузевому машинобудуванні.
РН13) Розуміти структури і служби підприємств галузевого машинобудування.
РН14) Розробляти деталі та вузли машин із застосуванням систем автоматизованого проектування.
РН15) Володіти методами вирішення типових задач автотехнічної експертизи, знати вимоги та нормативну документацію щодо сертифікації автотранспортних засобів.
РН16) Знання та розуміння покажчиків та нормативних вимог ергономіки автотранспортних засобів (кліматичної, вібраційної, акустичної комфортабельності тощо), а також володіння навичками аналізу та оцінювання їх конструктивної безпеки.
РН17) Знання будови і роботи агрегатів, вузлів та систем автотранспортного засобу, а також розуміння їх впливу на експлуатаційні властивості автотранспортних засобів

Дисципліни

Термін навчання - 1,5 роки

Ліцензійний обсяг - 

Кредитів - ECTS - 90

Термін навчання - 4 роки

Ліцензійний обсяг - 

Кредитів - ECTS

 

 

Ярита Олександр Олександрович
доцент, кандидат технічних наук
Начинается скачивание файлаРівень наукової та професійної активності
Ідентифікатори вченого:
WoS ResearcherID
ScopusID
Google ScholarID
ORCID ID
Irbis-nbuv ID

Телефон: (057) 700-36-51
Адреса: вул. Ярослава Мудрого 25, ауд. 
E-mail: aleks.yarita@gmail.com

Опис програми

ОПП має прикладну орієнтацію і пропонує комплексний підхід до вирішення сучасних проблем та створення нових конструкцій в машинобудуванні на локальному, регіональному та національному рівнях. Дисципліни та розділи програми засновані на теоретичних знаннях, які тісно пов’язані з практичними навичками. Міждисциплінарна та професійна підготовка дозволяє  здобувачам вищої освіти  набути необхідних навичок в галузі механічної інженерії