ХНАДУ міжнародний. Воркшопи. Інноваційні методи навчання. Зелені технології/HNADU international. Integration of scientific activity. Innovative teaching methods. Green technologies

Першу й другу декаду жовтня кафедра екології  підтримала   колег  кафедри геоінженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського, за організації яких   відбувся міжнародний освітній захід: цикл воркшопів, присвячених актуальним питанням інноваційних методів навчання, кращим практикам використання «зелених» та цифрових технологій та отримання здобувачами нових компетентностей професійного розвитку: «Імплементація «зелених» та цифрових технологій в міжнародний освітній простір». Серед співорганізаторів та партнерів заходу виступили: Національний Еразмус+ офіс в Україні та Рада молодих учених при МОН України, Жешувський технологічний університет – Польща, Варшавський технічний університет – Польща, Університет Думлупінар – Турецька Республіка, Технічний університет у Кошицях – Словаччина, Державна агенція управління мінеральними ресурсами республіки Азербайджан – Азербайджанська Республіка. У освітньому заході прийняли участь і співробітники кафедри Екології Харківського національного автомобільно-дорожнього університету яку очолює професор, доктор  Наталія Внукова.

Метою заходу організатори визначили популяризацію наукових і технологічних досягнень, створення наукових і освітніх консорціумів, долучення до міжнародних грантових програм здобувачів усіх рівнів вищої освіти, молодих учених, ключових стейкголдерів університетів. Впродовж п’яти днів наукова та академічна спільнота України та зарубіжжя обговорювали важливі теми застосування та впровадження зелених технологій. Робота проводилась за декількома спеціями, зокрема і секцією «Екологізація виробництва та зелені технології». Учасники представили для обговорення доповіді щодо питань науково-технічних рішень для забезпечення безпеки на повітряному транспорті, зелених технологій у трансформації енергетичного сектору в Польщі, «озеленення» виробництва та технологій у контексті матеріально-технологічного дизайну. В межах заходу також був проведений практичний тренінг «Soft skills for effective communication». Учасники отримали не тільки багаж цікавої інформації, але і отримали у користування низьку дієвих засобів спілкування, що можуть бути впровадженні у освітній процес. За результатами проведених воркшопів доцент кафедри екології Оксана Панкова  отримала сертифікат підвищення кваліфікації обсягом 3 кредити ЄКТС.

 

During the first and second decade of October 2022, the Department of Ecology supported colleagues from the Department of Geoengineering of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, who organized an international educational event: a series of seminars devoted to topical issues of innovative teaching methods, best practices in the use of "green" and digital technologies, students' acquisition of new competencies of professional development: "Introduction of "green" and digital technologies into the international educational space." Among the co-organizers and partners of the event: the National Erasmus+ office in Ukraine and the Council of Young Scientists at the Ministry of Education and Culture of Ukraine, Rzeszów University of Technology - Poland, Warsaw University of Technology - Poland, Dumlupinar University - Poland. Republic of Turkey, Technical University in Košice - Slovakia, State Agency for Mineral Resources Management of the Republic of Azerbaijan - Republic of Azerbaijan. Employees of the Department of Ecology of the Kharkiv National Automobile and Road University, headed by Professor, Doctor of Technical Sciences Natalia Vnukova, took part in the educational event.

The purpose of the event was to popularize scientific and technical achievements, create scientific and educational consortia, attract applicants of all levels of higher education, young scientists, key stakeholders of universities to international grant programs. During five days, the scientific and academic community of Ukraine and abroad discussed important topics of application and introduction of green technologies.Work was carried out on several spices, in particular, the section "Greening of production and green technologies". The participants presented for discussion reports on scientific and technical solutions to ensure air transport safety, green technologies in the transformation of the Polish energy sector, "greening" of production and technologies in the context of material and technological design. As part of the event, practical training "Soft skills for effective communication" was also held. The participants received not only a lot of interesting information, but also received a number of effective means of communication that can be implemented in the educational process. According to the results of the seminars, Oksana Pankova, associate professor of the Department of Ecology, received a certificate of professional development worth 3 ECTS credits.


Новини за датою

Новини за тегами

За категорією