ХНАДУ. Міжнародна діяльність /HNAHU. International activity.

4 жовтня 2022 року кафедра ЮНЕСКО «Екологічно чисті технології» (409) Харківського національного автомобільно-дорожнього університету розпочне роботу за участю у вебінарі «Внешняя ссылка открывается в новом окнеESD for 2030 Global Network / Внешняя ссылка открывается в новом окнеYoung Advocates 4 ESD Challenge / Внешняя ссылка открывается в новом окнеUNESCO-UNFCCC Webinar #6»

Грунтуючись на успіхах та уроках, вилучених із попередньої Глобальної програми дій (ДПД), ЮНЕСКО розробила рамки ОУР на період до 2030 р. та дорожню карту, глобальні рамки для реалізації освіти на користь сталого розвитку на період 2020–2030 років. Щоб підтримати та прискорити цю глобальну структуру, ЮНЕСКО за щедрої підтримки уряду Японії через свої японські довірчі фонди (JFIT) запускає нову глобальну мережу зацікавлених сторін у галузі освіти — Глобальну мережу ОУР до 2030 р. «ESD for 2030 Global Network (ESD-Net 2030)». Мережа має стати платформою для обміну знаннями, співпраці, взаємного навчання, захисту інтересів, моніторингу та оцінки серед широкого кола зацікавлених сторін, включаючи урядові установи, організації громадянського суспільства, педагогів, молодь, дослідницькі інститути, партнерів ООН, міжнародні співтовариства розвитку, серед інших.

Щоб запустити ESD-Net 2030 та її діяльність, ЮНЕСКО організує онлайн-веб-семінар та семінар у вівторок, 4 жовтня 2022 р., з 14:30 до 17:30 за центральноєвропейським часом. Вебінар продемонструє зусилля кількох держав-членів з розробки та реалізації ініціатив країн ОУР на період до 2030 р., після чого відбудеться перший із серії інтерактивних семінарів з педагогіки ОУР. Цей перший семінар буде присвячений ролі культури в просуванні ОУР на рівні співтовариства.

Пропонуємо всім зацікавленим приєднуватися до безкоштовної участі у вебінарі  «ESD for 2030 Global Network Young Advocates 4 ESD Challenge / UNESCO-UNFCCC Webinar #6»

ПРИЄДНУЙТЕСЯ до вебінару із запуску Глобальної мережі ОУР 2030, ПРИЙМАЙТЕ УЧАСТЬ в конкурсі молодих захисників ОУР 4 та ЗАРО з нами!

ХНАДУ став одним з перших універсітетів, який почав цільову трансформацію освітніх програм в рамках глобальних ЦУРів та програми Climate Change Education for Social Transformation: On the Road to COP27 . Зараз триває підготовка першого випуску магістрів, які навчаються за оновленою освітньою програмою, що включає блок "Кліматичний менеджмент" в рамках європейського гранту K2 «СИНЕРГІЯ ОСВІТНІХ, НАУКОВИХ, УПРАВЛІНСЬКИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ КЛІМАТОМ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗМІНІ КЛІМАТУ» (CLIMAN) за програмою ERASMUS+ .

 Нагадуємо, що ви ще можете підключіться до першого сезону серії вебінарів ЮНЕСКО-РКЗК ООН «Освіта про зміну клімату для соціальної трансформації: на шляху до COP27», яка присвячена меті екологізації кожної освітньої політики та навчальної програми, щоб вони були готові до клімату. Кожен епізод, який відбуватиметься в останній вівторок кожного місяця, досліджуватиме критичну роль освіти щодо зміни клімату та те, як використовувати її трансформаційну силу для підготовки до COP27.

Шоста сесія має на меті дослідити цінності та практики, вбудовані в місцеві та корінні системи знань у всьому світі, і можуть надати приклади того, як їх можна інтегрувати в освіту, щоб допомогти суспільній трансформації для подолання кліматичної кризи.

Разом до екологічно чистого майбутнього!!!

On October 4, 2022, the UNESCO Department "Environmentally Clean Technologies" (409) of Kharkiv National Automobile and Highway University will start work with participation in the webinar  «ESD for 2030 Global Network Young Advocates 4 ESD Challenge / UNESCO-UNFCCC Webinar #6»

Building on the successes and lessons learned from the previous Global Program of Action (GPA), UNESCO developed the 2030 ESD Framework and Roadmap, a global framework for implementing education for sustainable development 2020–2030. To support and accelerate this global framework, UNESCO, with the generous support of the Government of Japan through its Japan Trust Funds (JFIT), is launching a new global network of education stakeholders, the ESD for 2030 Global Network (ESD-Net 2030 )". The network should become a platform for knowledge sharing, collaboration, mutual learning, advocacy, monitoring and evaluation among a wide range of stakeholders, including government agencies, civil society organizations, educators, youth, research institutes, UN partners, international development communities, among others.

To launch ESD-Net 2030 and its activities, UNESCO will organize an online webinar and workshop on Tuesday 4 October 2022 from 14:30 to 17:30 CET. The webinar will showcase the efforts of several member states to develop and implement country ESD initiatives for the period up to 2030, followed by the first of a series of interactive workshops on ESD pedagogy.This first workshop will focus on the role of culture in promoting ESD at the community level.

We invite all those interested to join the free webinar " «ESD for 2030 Global Network Young Advocates 4 ESD Challenge / UNESCO-UNFCCC Webinar #6»

JOIN the ESD 2030 Global Network Launch Webinar, TAKE PART in the ESD Young Advocates 4 Challenge and JOIN with us!

 HNAHU became one of the first universities that began the targeted transformation of educational programs within the framework of the global SDGs and the Climate Change Education for Social Transformation: On the Road to COP27 program. Currently, the preparation of the first batch of masters studying under the updated educational program, which includes the block "Climate Management" within the framework of the European grant K2 "SYNERGY OF EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, ADMINISTRATIVE AND INDUSTRIAL COMPONENTS FOR CLIMATE MANAGEMENT AND PREVENTION OF CLIMATE CHANGE" (CLIMAN) under the ERASMUS+ program, is underway .

As a reminder, you can still join the first season of the UNESCO-UNFCCC webinar series Climate Change Education for Social Transformation: Towards COP27, which is dedicated to the goal of greening every education policy and curriculum to be climate ready. Taking place on the last Tuesday of each month, each episode will explore the critical role of education on climate change and how to use its transformative power to prepare for COP27.The sixth session aims to explore the values ​​and practices embedded in local and indigenous knowledge systems around the world and can provide examples of how they can be integrated into education to aid societal transformation to address the climate crisis.

Together to an ecologically clean future!!!


Новини за датою

Новини за тегами

За категорією