Зміцнення співпраці ХНАДУ і КНР в освітній сфері

 Харківський національний автомобільно-дорожній університет в особі Ректора проф.Богомолова В.О.  уклав Договір з Китайською фірмою освітніх технологій Guangdong (广东) в особі директора Мо Шаомоу. Підписання Договору стало результатом перемовин Внешняя ссылка открывается в новом окнеДекана факультету підготовки іноземних громадян проф. Левченко Я.С. та Заступника Декана з навчально-методичної роботи ФПІГ доц. Холодова А.П. 

 У Договорі визначено, що Сторони співпрацюватимуть з метою залучення китайських студентів до навчання. Були обговорені  спеціальності університету та рівні професійної підготовки іноземних студентів (бакалавр, магістр, PhD) та умови їх зарахування: програми вступних випробувань. Харківський національний автомобільно-дорожній університет  буде надавати мовну підготовку для іноземців. Форма навчання яка була оговоренна під час зустріччі - денна (дистанційна). Весь перелік і вимоги до освітніх документів іноземних громадян для їх зарахування на навчання було оговорено і сторони прийшли до взаємопорузуміння. Зустріч пройшла на професійному рівні. Використання дистанційного формату (платформи Zoom) дозволило провести ефективні переговори, об’єднати учасників підписання договорута були зробиленні спільні фото.

 Kharkiv National Automobile and Highway University in the person of the Rector Prof. Bohomolov V.O. entered into an Agreement with the Guangdong Chinese Educational Technology Company (广东) in the person of director Mo Shaomou. The signing of the Agreement was the result of the negotiations of the

Внешняя ссылка открывается в новом окнеDean of the Faculty of Training of Foreign Citizens, Prof. Ya.S. Levchenko and the Deputy Dean for Educational and Methodological Work of FPIG Assoc. A.P. Kholodov. The Agreement stipulates that the Parties will cooperate with the aim of attracting Chinese students to study. University specialties and levels of professional training of foreign students (bachelor's, master's, PhD) and conditions for their enrollment were discussed: entrance exam programs. Kharkiv National Automobile and Highway University will provide language training for foreigners. The form of education that was agreed upon during the meeting is full-time (distance). The entire list and requirements for educational documents of foreign citizens for their enrollment in studies were discussed and the parties reached a mutual understanding. The meeting was held at a professional level. The use of a remote format (Zoom platform) made it possible to conduct effective negotiations, unite the participants of the contract signing, and take a joint photo.


To top