ДОПОВІДЬ НА ВЧЕНІЙ РАДІ 26.03.2021 Р. ПРОРЕКТОРА З НПР БАТРАКОВОЇ А. Г. «СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ХНАДУ: МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ У КОНТЕКСТІ АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ. ПОТОЧНИЙ СТАН, ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

З позицій міжнародних стандартів ISO серії 9000 якість освіти визначається як сукупність властивостей і характеристик продукції або послуги, яка дає можливість задовольняти ту чи іншу потребу.

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ЗВО має включати:

– стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;

– розподіл повноважень щодо забезпечення якості між усіма учасниками освітнього процесу;

– систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

– оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

– оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання науково-педагогічної (педагогічної) діяльності науково-педагогічних працівників;

– забезпечення необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

– інформаційні системи для ефективного управління закладом освіти. Детальніше...

РЕАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ» 

Основним компонентом навчального процесу у закладі вищої освіти є освітня програма, за якою проводиться підготовка здобувачів вищої освіти. Задля підвищення престижності спеціальностей заклад вищої освіти провадить акредитацію своїх освітніх програм з метою надання можливості здобувачам отримувати дипломи державного зразка.

Відомо, що мета освітньої програми на різних рівнях вищої освіти має враховувати потреби суспільства, ринку праці, стейкхолдерів і самих здобувачів вищої освіти, тож вона повинна бути спрямована насамперед на якісну підготовку фахівців відповідних галузей науки, освіти та приватного сектора економіки країни. Під час провадження освітньої діяльності в нашому університеті на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» студенти здобувають сучасні специфічні навички (softskills) з різних технічних професій у галузі автотехнічної експертизи, сертифікації автомобільної продукції, технічного обслуговування автомобільної техніки, програмування автоматичних та автоматизованих систем, а також технологій і методів відновлення або ремонту автомобілів завдяки унікальній та вибірковій частині освітньо-наукової програми (ОНП) підготовки доктора філософії. Отримані під час навчання навички і компетентності формують у здобувачів доброчесні та соціальні гідності, які можуть бути ними використані в майбутніх проєктах, експертизах і наукових дослідженнях не лише в Україні, але й за кордоном. Детальніше...

ДІАГНОСТУВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

Еволюція освітньо-професійної програми (ОПП) має забезпечуватися отриманням зворотного зв’язку від стейкхолдерів, одними з яких є випускники. Саме випускники, які отримали фахову підготовку за ОПП, можуть, спираючись на власний досвід, оцінити її якість, практикоорієнтованість, перспективність для початку та розвитку кар’єри.

У вересні кафедра економіки і підприємництва розробила анкету для опитування випускників ОПП «Економіка» і «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», розмістивши її на сайті кафедри за посиланням docs.google.com/forms/d/1ZhcLoblRvjxpMtetekP6T-KgJw9N3lMdwvRZt9h0JMc/viewform;

У вересні-листопаді 23 випускники ОПП «Економіка» і «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» пройшли анкетування та висловили свої думки щодо рівня задоволеності якістю освітніх програм.

Випускники надали відповіді на підставі власного досвіду працевлаштування після закінчення навчання та адаптації на робочому місці, оцінили отримані знання, уміння і навички, сформувавши рекомендації щодо вдосконалення освітніх програм. Детальніше...

РЕФОРМУВАННЯ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Акредитація освітніх програм, які пропонують заклади вищої освіти для працедавців з метою підготовки майбутніх фахівців, є обов’язковою частиною виконання ратифікованих в Україні «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)», які було ухвалено Міністерською конференцією в Єревані (14 – 15 травня 2015 р.).

Авторами стандартів є Європейська асоціація забезпечення якості вищої освіти; Європейський союз студентів; Європейська асоціація університетів;  Європейська асоціація закладів вищої освіти; Міжнародна освіта; Конфедерація європейського бізнесу; «БІЗНЕСЄВРОПА»; Європейський реєстр забезпечення якості вищої освіти.

Для розробки стратегічного плану дій з розробки та акредитації освітніх програм, які є в сучасних умовах конкурентного освітнього простору платформою будь-якого ЗВО для підготовки фахівців, гарантам освітніх програм та науково-педагогічному складу ЗВО необхідно мати загальне уявлення про нормативне підґрунтя, яким керуються МОН та НАЗЯВО в роботі із ЗВО. Детальніше...