ВІДДІЛ АКРЕДИТАЦІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ЯКОСТІ НАВЧАННЯ

 

Відділ акредитації, стандартизації та якості навчання створений у вересні 2018 році на базі відділу управління якістю навчання і стандартизації. Очолює відділ випускник нашого університету Андрій Іванович Коробко.

Фонд нормативної документації (НД) відділу складає понад 5200 найменувань і складається із державних стандартів України (ДСТУ, ДСТУ ISO, ДСТУ EN, ДСТУ IEC), державних будівельних норм (ДБН), міждержавних стандартів (ГОСТ), правил UN/ECE в галузі автомобілебудування, державні каталоги (ДК). Крім того, у фонді є повний перелік галузевих стандартів (ОСТ 37.001….) в галузі автомобілебудування. Відділ отримує журнал "Стандартизація, сертифікація, якість".

Відділ надає консультативну допомогу вимірювальним і випробувальним лабораторіям при їх атестації, сертифікації або акредитації. Слідкує за виконанням лабораторіями умов атестації, сертифікації і акредитації. Відділ обслуговує науково-педагогічних працівників, студентів університету, а також, на основі технічного співробітництва, сторонні організації і фізичних осіб (підбір, перегляд нормативної документації, консультації з питань управління якістю, стандартизації, метрології та сертифікації).

Відділ являється базою виробничої і переддипломної практик для студентів ХНАДУ спеціалізації "Метрологія, стандартизація та сертифікація в машинобудуванні" (напрям підготовки 0101 "Професійна освіта").

Співробітники відділу постійно підвищують кваліфікацію (Коробко А. І. - "Внутрішній аудит в лабораторіях за ДСТУ ISO/IEC 17025:2006", посвідчення від 03 червня 2011 р. № 710), приймають участь у науково-методичних семінарах, конференціях.

Останнi новини

Основні завдання відділу:

· проведення робіт з впровадження і функціонування системи управління якістю;

· здійснення науково-технічного і організаційно-методичного керівництва роботами по стандартизації і метрологічному забезпеченню університету;

· поповнення і збереження фонду нормативної документації;

· проведення аналізу стану науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт і розробка на його основі плану організаційно-технічних заходів по їх удосконаленню;

· координація роботи з ліцензування та акредитації;

· збір, аналіз, узагальнення і статистична обробка інформації, що стосується питань ліцензування та акредитації; вивчення змін у нормативно-правовій базі та інформування структурних підрозділів вищого навчального закладу щодо них;

· подання керівництву університету оперативної інформації для прийняття рішень в питаннях ліцензування та акредитації;

· надання інформаційно-консультативної та практичної допомоги структурним підрозділам ХНАДУ у підготовці документів щодо ліцензування спеціальностей, проходження акредитації;

· контроль за внесенням в базу ЄДЕБО даних, необхідних для здійснення процесу ліцензування/акредитації;

· забезпечення своєчасного оформлення ліцензій та сертифікатів, переоформлення у разі закінчення їх терміну дії;

· контроль за дотриманням ліцензованих обсягів підготовки фахівців у вищому навчальному закладі;

· забезпечення зберігання матеріалів з ліцензійної та акредитаційної експертизи спеціальностей вищого навчального закладу;

· моніторинг ринку освітніх послуг України щодо забезпечення перспективного розвитку освітньої діяльності вищого навчального закладу шляхом ліцензування нових (перспективних) спеціальностей та/або скасування існуючих;

· розробка та подання рекомендацій з підвищення якості підготовки фахівців відповідно до ліцензійних/акредитаційних вимог;

· координація роботи з підтвердження статусу національного університету;

·  розробка стандартів і процедур дотримання академічної доброчесності, популяризація та оприлюднення їх на офіційному сайті ХНАДУ;

·   визначення механізмів моніторингу дотримання академічної  доброчесності;

·   здійснення координації між структурними підрозділами, що задіяні у системі забезпечення академічної доброчесності ХНАДУ, а саме відділом інтелектуальної власності, морально-етичною комісією, кафедрами університету.