Ми у партнерстві міжнародної мережі випускників:

http://tempuseanet.info/

Про проект

Мета проєкту

Створення мережі підприємців-випускників на базі 11 вузів в Україні, Молдові та Грузії, для підтримки та розвитку підприємництва серед студентів, вчених і випускників університетів з метою розширення підприємницької інфраструктури в Грузії, Молдові та Україні.

Завдання проекту:

Створення асоціацій підприємців в університетах-партнерах.

Створення міжнародних підприємницьких мереж серед університетів, експертів, зовнішніх партнерів по співпраці, компаній і підприємців.

Сприяння працевлаштуванню випускників та надання підтримки молодим фахівцям шляхом проведення міжнародних стажувань та створення нових робочих місць.

Партнерство

1. Університет прикладних наук м. Амстердам, Нідерланди

2. Вільний університет Берліну, Німеччина

3. Університет Александру Іоан Куза, Румунія

4. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Україна

5. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Україна

6. Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна

7. Університет «КРОК», Україна

8. Економічна академія Молдови

9. Державний університет Алеку Руссо, Молдова

10. Державний університет “Б.П.Наздеу”, Молдова

11. Ілля державний університет, Грузія

12. Грузинський технічний університет, Грузія

13. Університет Кутаїсі, Грузія

14. Консалтингова компанія в галузі вищої освіти «CHE Consult GmbH», Німеччина

Координатор проєкту від України: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Впевнені, що даний проєкт сприяє зміцненню кооперації між студентами та представниками малого і середнього бізнесу та відкриє можливості для створення міжнародних старт-ап проєктів

 

Contacts:  assos.khnadu@remove-this.gmail.remove-this.com
 25 Yaroslava  Mudrogo Str., Kharkiv, 61002,Ukraine

We are in partnership with an international network of graduates: External link opens in a new window tempuseanet.info/ 

About the project

The purpose of the project Establishment of a network of graduate entrepreneurs on the basis of 11 universities in Ukraine, Moldova and Georgia, to support and develop entrepreneurship among students, scientists and university graduates in order to expand the business infrastructure in Georgia, Moldova and Ukraine. Project objectives: Establishment of business associations in partner universities.

Creating international business networks among universities, experts, external cooperation partners, companies and entrepreneurs. Promoting the employment of graduates and providing support to young professionals through international internships and job creation.

Partnership 1. University of Applied Sciences, Amsterdam, The Netherlands 2. Free University of Berlin, Germany 3. Alexandre Ioan Cuza University, Romania 4. Chernivtsi National University. Yu. Fedkovych, Ukraine 5. Kharkiv National University. V.N. Karazina, Ukraine 6. Kharkiv National Automobile and Road University, Ukraine 7. KROK University, Ukraine 8. Economic Academy of Moldova 9. Alec Rousseau State University, Moldova 10. BPNazdeu State University, Moldova 11. Elijah State University, Georgia 12. Georgian Technical University, Georgia 13. University of Kutaisi, Georgia 14. Consulting company in the field of higher education "CHE Consult GmbH", Germany Project coordinator from Ukraine: Chernivtsi National University. Yu. Fedkovich

We are confident that this project will strengthen cooperation between students and small and medium-sized businesses and open opportunities for international start-up projects.