ДОПОВІДЬ НА ВЧЕНІЙ РАДІ 26.03.2021 Р. ПРОРЕКТОРА З НПР БАТРАКОВОЇ А. Г. «СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ХНАДУ: МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ У КОНТЕКСТІ АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ. ПОТОЧНИЙ СТАН, ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

З позицій міжнародних стандартів ISO серії 9000 якість освіти визначається як сукупність властивостей і характеристик продукції або послуги, яка дає можливість задовольняти ту чи іншу потребу.

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ЗВО має включати:

– стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;

– розподіл повноважень щодо забезпечення якості між усіма учасниками освітнього процесу;

– систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

– оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

– оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання науково-педагогічної (педагогічної) діяльності науково-педагогічних працівників;

– забезпечення необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

– інформаційні системи для ефективного управління закладом освіти. Детальніше...

РЕФОРМУВАННЯ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Акредитація освітніх програм, які пропонують заклади вищої освіти для працедавців з метою підготовки майбутніх фахівців, є обов’язковою частиною виконання ратифікованих в Україні «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)», які було ухвалено Міністерською конференцією в Єревані (14 – 15 травня 2015 р.).

Авторами стандартів є Європейська асоціація забезпечення якості вищої освіти; Європейський союз студентів; Європейська асоціація університетів;  Європейська асоціація закладів вищої освіти; Міжнародна освіта; Конфедерація європейського бізнесу; «БІЗНЕСЄВРОПА»; Європейський реєстр забезпечення якості вищої освіти.

Для розробки стратегічного плану дій з розробки та акредитації освітніх програм, які є в сучасних умовах конкурентного освітнього простору платформою будь-якого ЗВО для підготовки фахівців, гарантам освітніх програм та науково-педагогічному складу ЗВО необхідно мати загальне уявлення про нормативне підґрунтя, яким керуються МОН та НАЗЯВО в роботі із ЗВО. Детальніше...

Акредитація освітніх програм у 2022-2023 навчальному році: підсумки, проблеми, шляхи вдосконалення системи забезпечення якості освіти

            Доповідь на Вченій Раді ХНАДУ Першого Проректора Батракової А.Г.

   Наприкінці 2022-2023 навчального року на Вченій Раді університету були підведені підсумки акредитаційних експертиз освітніх програм. В ході доповіді були підсумовані сильні та слабкі сторони виявлені в ході акредитацій, обговорені надані рекомендації та намічені шляхи підвищення рівня якості освіти на рівні університету. 

Підсумки завершення 2022-2023 навчального року в умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні

      Доповідь на Вченій Раді ХНАДУ Першого Проректора Батракової А.Г. від 30.06.2023р

    30.06.2023 року, на останньому в 2022-2023 навчальному році засіданні Вченої Ради ХНАДУ, були підведені підсумки навчального року в надскладних умовах воєнного стану. Перший проректор проф. Батракова А.Г. представила членам Вченої Ради доповідь, в рамках якої були розглянуті зокрема питання: удосконалення навчального процесу в дистанційній формі, сертифікація електронних курсів, результати акредитаційних експертиз освітніх програм, методичні та наукові здобутки викладачів; а також були обговорені результати проведених опитувань здобувачів, викладачів, випускників та роботодавців.   

Акредитація освітніх програм у першому семестрі 2023-2024 н.р

  25.11.2023 року, на Вченій Раді університету були обговорені результати акредитаційних експертиз за перший семестр 2023-2024 н.р. Особлива увага була приділена наданим рекомендаціям, і намічені заходи їх впровадження. 

  Підсумки акредитацій освітніх програм. Завдання на весняний семестр 2023-2024 н.р.

Якість понад усе. А якість освіти – на першому місці

Впровадження в освітній процес міжнародних стандартів якості – це першочергове завдання на шляху підготовки висококваліфікованих фахівців. За для цього керівництво університету та фахівці відділу акредитації, стандартизації та якості навчання ХНАДУ пройшли підвищення кваліфікації в Харківській філії Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» за темою: «Побудова системи управління якістю за ISO 9001:2015. Ризик-орієнтований менеджмент. Внутрішні аудити за ISO 19011:2018».

  Начинается скачивание файлаЗа результатами навчання були отримані посвідчення   

ШКОЛА ЯКОСТІ ХНАДУ

                                                     

     Вимогою часу є стрімкий розвиток та зміни вищої освіти в Україні. Карантинні та воєнні обмеження, необхідність переходу на змішану або дистанційну форму навчання, запровадження процедур зовнішньої акредитації, розробка вимог до якості освітніх програм, тощо – вимагають значних змін підходу до вищої освіти, зокрема і з боку академічної спільноти. В зв’язку з цим у викладачів що забезпечують освітній процес, у гарантів та проєктних груп які опікуються освітніми програмами виникає низька питань які потребують відповідей. Здобувачі в умовах дистанційного навчання потребують особливої консультативної підтримки щодо їх можливостей, прав та обов’язків. В зв’язку з вищесказаним, започатковано «Школу якості ХНАДУ», яка має на меті надати роз’яснення на актуальні питання щодо якості навчання, консультативну підтримку учасникам освітнього процесу. Школа якості ХНАДУ – це комплекс заходів, для окремих груп учасників освітнього процесу, які розділені на цикли (для гарантів ОП, науково-педагогічних працівників, студентського активу) та методичні семінари.  

 -Методичний семінар на тему:  "Якісна світня програма. Структура та зміст" (з  циклу для гарантів та членів проєктних груп)  

-Семінар для гарантів "Перегляд ОП"

-Вебінар "Якісний силабус (робоча програма) навчальної дисципліни"

-Вебінар для НПП "Відповідність викладача"

-Зустріч зі здобувачами