ВІДДІЛ АКРЕДИТАЦІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ЯКОСТІ НАВЧАННЯ

Мета діяльності: реалізація цілей та стратегії Харківського національного автомобільно-дорожнього університету через внутрішнє забезпечення якості вищої освіти.

Ел.адреса: hnaduakreditacia@gmail.com

Основні завдання діяльності:

− здійснення робіт з впровадженню і функціонування внутрішньої системи забезпечення якості;

− координація робіт з ліцензування та акредитації;

− здійснення науково-технічного і організаційно-методичного керівництва робіт з стандартизації в університеті;

− збір, аналізування, узагальнення та статистична обробка інформації, що стосується питань ліцензування та акредитації; вивчення змін у нормативно-правовій базі та інформування структурних підрозділів ХНАДУ щодо них;

− надання інформаційно-консультативної та практичної допомоги структурним підрозділам ХНАДУ у підготовці документів щодо ліцензування, проходження акредитації;

− розробка рекомендацій щодо формування місії, бачення, стратегічного плану, формування політики в області якості, плану роботи по забезпеченню якості;

− розробка рекомендацій для прийняття управлінських рішень за наслідками аналізування якості навчання;

− розробка рекомендацій щодо складання документації, що необхідна для методичного забезпечення навчального процесу;

− забезпечення впровадження в роботу ХНАДУ стандартів, керівних і інших нормативних документів з управління якістю, стандартизації та метрологічного забезпечення наукових досліджень;

− поповнення і збереження фонду нормативної документації.

Відділ акредитації, стандартизації та якості навчання створений у вересні 2018 році на базі відділу управління якістю навчання і стандартизації. Очолює відділ Панкова Оксана Володимирівна

Фонд нормативної документації відділу складає понад 5200 найменувань і складається із національних стандартів України (ДСТУ, ДСТУ ISO, ДСТУ EN, ДСТУ IEC), державних будівельних норм (ДБН), правил UN/ECE в галузі автомобілебудування, національні каталоги. Крім того, у фонді є повний перелік стандартів у галузі автомобілебудування. Відділ отримує журнал "Стандартизація, сертифікація, якість".

Відділ надає консультативну допомогу вимірювальним і випробувальним лабораторіям при їх атестації в системі добровільної оцінки стану вимірювань на відповідність ДСТУ ISO 10012:2005 або їх акредитації в національній системі акредитації за ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019. Слідкує за виконанням лабораторіями умов їх атестації (акредитації). Відділ обслуговує науково-педагогічних працівників, здобувачів освіти університету.

Відділ являється базою виробничої і переддипломної практик для студентів ХНАДУ, що навчаються на освітніх програмах «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація". Студенти наочно знайомляться з улаштуванням національної системи стандартизації, навчаються працювати з каталогами та стандартами. Також студенти залучаються до процесу внутрішнього аудиту системи управління якістю.

Співробітники відділу постійно підвищують кваліфікацію

Коробко А.І.

– "Внутрішній аудит в лабораторіях за ДСТУ ISO/IEC 17025:2006",

– «Вимоги до випробувальних лабораторій відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019»,

Панкова О.В. 

- «Innovative methods and technologies of higher education in the context of globalization of the world», 2019

- «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні для гуманітарних спеціальностей з використанням платформ Zoom  та Moodle», 2022

- «Імплементація «зелених» та цифрових технологій в міжнародний освітній простір»,2022

– приймають участь у стажуваннях, науково-методичних семінарах, конференціях тощо.

Останнi новини