Напрями діяльності навчального відділу

Основні напрями діяльності навчального відділу:

- запровадження в діяльність навчальних підрозділів нових підходів в організації навчального процесу;

- підготовка проектів приказів, розпоряджень і планів заходів зв’язаних з навчальним процесом, оперативний контроль за їхнім виконанням;

- складання розкладів занять, доведення до відома деканатів і кафедр та контроль за його виконанням;

- координація раціонального використання аудиторного фонду університету;

- організація роботи  екзаменаційних комісій за всіма напрямами і спеціальностями, підведення результатів і аналіз роботи ЕК;

- замовлення, оформлення, отримання, зберігання та видача дипломів;

- облік почасової оплати праці викладачів та контроль за звітністю;

- облік чисельності та руху контингенту студентів; - оперативний контроль успішності студентів, узагальнення і аналіз матеріалів за результатами екзаменаційних сесій і відвідування занять студентами;

- планування та розрахунок навчального навантаження кафедр, контроль розподілення та виконання навчального навантаження;

- розрахунок чисельності професорсько-викладацького складу, складання розкладу занять;

- контроль за трудовою дисципліною професорсько-викладацького складу, яка зв'язана з навчальним процесом;

- робота по підготовці і складанню статистичних звітів до Міністерства освіти і науки України про основні результати діяльності ХНАДУ, звітних докладів ректора, проректора з навчально-педагогічної роботи;

- планування і організація проведення виробничої практики;

- укладання договорів та угод із підприємствами і компаніями на проведення різних видів практик та з метою подальшого працевлаштування студентів;

- атестація, акредитація і ліцензування університету в цілому та окремих спеціальностей;

- організація застосування в навчальному процесі сучасних технічних засобів, забезпечення необхідними дидактичними матеріалами, здатними підвищити ефективність навчання;

- удосконалення навчального процесу шляхом впровадження прогресивних методів викладання та технічних засобів навчання.

Навчальний відділ докладає багато зусиль для сприяння залученню науково-дослідних підрозділів університету в навчальний процес, формування пропозицій по використанню і розвитку навчально-методичної і технічної бази університету, узагальнення передового педагогічного досвіду та запровадження його в навчальний процес.

Nach oben